ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เดิมชื่อ “ โรงเรียนตะกั่วป่า” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 โดยครั้งแรกเปิดสอนหลักสูตรพิเศษมัธยมศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้ใช้หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายแทนหลักสูตรพิเศษมัธยมศึกษาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 505/2503 โรงเรียนจึงจัดชั้นเรียนเป็นหลักสูตร ประถมศึกษา ตอนปลาย เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ในปี พ.ศ. 2521

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบเลิกโรงเรียนตะกั่วป่าซึ่งสังกัดกองการประถมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน2521

ในปี พ.ศ. 2523 “โรงเรียนตะกั่วป่า” ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ถนนศรีเมือง ตลาดย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ซึ้งห่างจากสถานที่ตั้งเดิมประมาณ 7 กิโลเมตร

การย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนทั้งในและนอกอำเภอตะกั่วป่า ตลอดจนส่วนราชการ องค์การต่าง ๆ คือ วัดคีรีเขต (วัดลุ่ม) โดยพระครูศรี ปริยัติยากร บริจาคที่ดินเป็นที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 4 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวาประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างโรงเรียนจำนวน 562,960.00 บาทและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต” ในปี พ.ศ. 2538

โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6