avata image zoom image

ชื่อ : นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระ ฯ :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางอนงค์นาฏ ลิ่มพรรณ์

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางลาวัลย์ ชูทอง

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายธานินทร์ เพียรพานิช

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวพรสุดา นาวารักษ์

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่ง

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวสุลักขณา ทองเนียม

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาววันวิสาข์ ทองแดง

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาววรรณพร ไกรสุวรรณ

ตำแหน่ง : นางสาววรรณพร ไกรสุวรรณ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายธนากร นาควรรณ

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางกันต์ณัชชา ไชยพฤกษ์สกุล

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวกฤษณา เด่นกาญจนศักดิ์

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวพรรณิภา กันภัย

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวจินดามณี พริ้มพราย

ตำแหน่ง : ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวนูรีซา จิริดี

ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายุศุภโชค อ้นชู

ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายธาตรี ชูทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายอนุกิตตื์ ศุภวัฒนกิจ

ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง