ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 5 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 4 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
รวมมัธยมต้น 26 13 39 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 13 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 14 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 6 7 1
รวมมัธยมปลาย 28 33 61 3
รวมทั้งหมด 54 46 100 6

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน